Zákon polarity

Tento zákon říká, že všechno , co je, má dva póly, ale je ve skutečnosti jedno a totéž. Všechny zdánlivé protiklady jsou podle své podstaty identické, jen se liší stupněm svého výrazu. Štěstí a neštěstí, láska a nenávist jsou ve skutečnosti jen dva póly téže věci.

Každý jev na tomto světě má dvě strany. Oblast ležící mezi těmito dvěma stranami je však jen jedna. Jakmile dojdeme k pochopení, poznáme jednotu mezi oběma póly;zdánlivá dualita se vytratí a my budeme opět v souladu, sami se sebou, se životem, s veškerým stvořením. Poznáme to docela snadno, když své vědomí zaměříme na protiklady, jako jsou „studený-horký". Představte si, že venku je 20 stupňů Celsia. Pravděpodobně to nebudete vnímat ani jako chlad, ani jako horko, nýbrž jako příjemnou teplotu. Obyvatel střední Afriky to může považovat za chladno, Eskymák naproti tomu za horko. A přesto to není ani jedno, ani druhé.

Jelikož protiklady jsou podle své pravé podstaty totožné, můžeme je kdykoliv přeměnit v jejich opak. Nenávist se tak může změnit v lásku. Musím jen změnit svůj postoj - a všechny věci se změní také. Mohu změnit strach v odvahu a tmu ve světlo. Tím, že změním vibrace svého vědomí, změním svůj „postoj". Použitím duchovních technik mohu nějakému člověku pomoci, aby své slabiny změnil v silné stránky. Toho dosáhne, když zvýší vibrace svého vědomí, neboť pozitivní pól má vždy vyšší vibrace. Zvýšením vibrací svého vědomí změníme nejen sami sebe, nýbrž i celý svůj život, protože pak budeme podle zákona rezonance přitahovat jiné zážitky, jiné osoby a jiné životní okolnosti.


Když zvýšíme vibrace svého vědomí, změníme také lidi, s nimiž se setkáváme. Podle zákona rezonance totiž narazíme i v nich na nové oblasti, které tím aktivujeme. Probudíme v nich síly a schopnosti, o jejichž existenci možná dosud nevěděli. V pravém slova smyslu tak „probudíme" dobro v člověku. Sami se staneme „lékem" pro ty druhé - a požehnáním pro svět. Kdo se duchovně povznese k vyšší úrovni vědomí, vyvolá tím samozřejmě odpovídající reakci na nižší úrovni.


Jestliže se nadále drží na vyšší úrovni, nemůže ho tato protireakce dostihnout. Tím se cílevědomě vyvíjíme od pólu „já" k pólu „já jsem", ke svému pravému bytí. Zatímco budeme docházet k poznání, pochopíme, že polární není svět, nýbrž pouze naše vědomí. Tím, že jej změníme, změníme svůj svět. Cíleným a vědomým zvyšováním vibrací vědomí se staneme pánem svých vibrací, stejně tak jako svého zdraví, životních okolností, a tím i osudu. Ujali jsme se svého duchovního dědictví.