Archanděl Metatron

 

 

Archanděl Metatron

Archanděl Metatron je nejmladší v nebeském zástupu, přesto je v hierarchii umístěn až nahoře. Je přímým spojením mezi Bohem a lidmi. V některých systémech se nepočítá mezi archanděly, ale bývá označován za knížete či krále andělů. Jeho zvláštní postavení dokazuje i jiná koncovka- jiná než obvyklé EL. Ve starých spisech se uvádí, že byl jednou člověkem, coby prorok Enoch či Henoch, Bohem jmenován nebeským písařem. Metatron  stojí  nad  archanděly,  a nemá proto žádné přímé spojení s Mistry povýšenými na nebesa. Ze všech archandělů má nejvyšší vibrace, v hierarchii archandělů stojí nejblíže počátku. Je ochráncem prahu mezi formami a ne-formami. Metatron je začátek a konec, alfa i omega, zrození světla z božské prázdnoty, z jednoty. Jako strážce prahu vnáší Metatron do formy ideje a možnosti. Za ním leží prostor prázdnoty, ve kterém jsou obsaženy. Metatronovo působení můžeme srovnat s působením rozumu: Z ,,ničeho" tu jsou najednou myšlenky, obrazy, vize, ideje. Tyto ideje se pak dále promýšlejí a formují, pak se projevují v hustší formě, až se nakonec promění ve hmotu. Metatron se účastní vzniku všeho. Doprovází vznik vesmíru, planetárních systémů, vývojových forem, společenských struktur a pokroku, stejně jako vytváření duchovních světů, archandělů, andělů a dalších duchovních bytostí. Pomáhá také při ,,narození" duší  a skupinových duší, a to poté, když se duše individualizují, uvolňují se z jednoty. Současně umožňuje návrat k jednotě, k nicotě. Rozpouští znovu formy a odvádí je zpět do prostoru prázdna. Metatron je také anděl přechodu, pomáhá při každém přechodu, při změně vibrací a v současné době hlavně při povyšování vibrací na vyšší úroveň. Spolu s Melchisedechem zajišťuje realizaci Božích podnětů, ovšem přebírá spíše duchovní stránku (Melchisedech stojí v čele materializačního paprsku). Otevírá brány vědomí a dimenzí také člověku. Umožňuje poznatky, ujasňuje a pomáhá pochopit, díky němu vidíme to, co je podstatné. Ukazuje nám, že se člověk může opět sjednotit s Bohem, přestože je dosud v těle. Stává se tak jedním z nejdůležitějších průvodců na cestě k zasvěcení. Díky jeho energii poznáváme, co by mohlo být a co nám brání v cestě, poznáváme, kdo jsme a jak bychom mohli  žít, rozpoznáme  různé cesty, možnosti  i následky. Metatron spojuje se silou lásky a otvírá lidská srdce. Jeho síla většinou přináší ticho, spokojenost, štěstí, jednotu, všezahrnující, neemocionální bytí (dokonalé vědomí). Jeho síla povznáší vědomí i vibrace. Kdo pracuje s jeho energií, měl by být dobře uzemněn, jinak ztratí snadno kontakt s tělem i se zemí. Jeho energie je jemná, mírná, rozjasňující, je to  čistá, všezahrnující láska.  Metatronova  energie  skýtá zvláštní  ochranu  -  jinak než archanděl Michael-při strachu je vhodnější jeho energie, neboť stabilizuje auru a vytváří ochranný štít - zahaluje nás pláštěm lásky. Metatronův plášť nedrží zlo v odstupu, ale transformuje v lásku. Tento plášť lásky neutralizuje dualitu, dobro a zlo již nemají žádný účinek (poznáváme, že dobro a zlo jsou jen dvě stránky téže energie a obě dvě stránky nás vedou k počátkům, jsme - li zahrnuti láskou, můžeme zahrnout láskou zlo, abychom je vyrušili- láska rozpouští také strach, jenž narušuje auru a odlučuje nás  od světla prvopočátku). V tomto plášti lásky nelze již rozeznat dobro ani zlo, všechno co zahalí, se mění v lásku. Tuto ochranu mohou však používat jen lidé, kteří vnitřně pochopili, že mimo dualitu dělení na dobro a zlo neexistuje, že jsou to jen póly duality, je to ochrana pro lidi, kteří dokážou přijmout zlo v sobě i mimo sebe, ochrana pro lidi, kteří se už nemusejí před zlem chránit, jelikož poznali, že temná stránka je i v nich a že chce být akceptována a milována. Metatronovu energii můžeme však použít, abychom pochopili dualitu a jednotu a to, co přesahuje dobro a zlo. Díky jeho energii se poznáváme v novém světle, zvěstuju nám pravdu o Boží tváři našeho já - uzdravení se pak projeví v našem tělesném zářivějším  a láskyplnějším vyzařování - důkaz na zářících očích, jemné pleti, vitálních vlasech, zdravých zubech atd.  Metatron společně s Pannou Marií pomáhá dětem (i zesnulým), proto jej můžeme žádat o pomoc s čímkoli, co se týká našich dětí. Jeho zásah často pomáhá probudit v mladých lidech duchovní uvědomění a porozumění. Použití v situacích: Když se cítíme odloučeni od Boha, k meditaci, ke spojení se svým já a jádrem své bytosti, ke spojení s láskou v srdci a všeobjímající láskou, k poznání možnosti a cesty, když potřebujeme mít jasno, pro lidi, kteří žijí ve velice omezeném obraze světa, kteří nedokážou vidět možnosti a divy tak, jak jsou,při depresích, na pomoc umírajícím. Esence by se neměla používat, když musí být člověk aktivní nebo má mluvit, protože Metatronova energie  odvádí od každodenních činností.


Afirmace

Vidím věci takové, jaké jsou.

Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl plně rozpoznat božskou bytost, kterou JÁ JSEM.

Jsem připraven sloužit Pravdě boží. Jsem připraven přijmout svoji pravdu. Bože chraň mně před tím, abych se v klamu obětoval temným silám, protože jsem to nevěděl lépe, a protože jsem doufám, že tam naleznu Boha.

Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl při přeměnách všech nízkých energií z viny a ze studu z vnitřku celistvosti mého bytí, ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, v kterých existuji. JÁ JSEM pořád se rozpínající energie božské lásky a dokonalosti, v tomto přítomném momentě a navždy. Je to tak, a tak to je. Jsem v jednotě s matkou-otcem-bohem a Vším-Co-Je, ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, v kterých existuji...

Odpouštím absolutně každé bytosti a bezpodmínečně, u které jsem cítil, že mi způsobila křivdu skrze jakékoli myšlenky, slova, nebo činy, skrze všechny časy, místa, prostory a dimenze mé existence jako vědomí. Každá bytost, která se skrze mne cítila neprávem zacházena jak myšlenkou, slovem nebo činem, skrze všechny časy, místa, prostory a dimenze, odpusť mi zrovna tak absolutně a bezpodmínečně. Odpouštím sám sobě absolutně a bezpodmínečně za provedení jakékoli myšlenky, slova, nebo činu, při kterých jsem cítil, že jsou nesprávné ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, v kterých existuji.

 


Dechové cvičení, které posiluje vaše spojení s Bohem a zbavuje vás všeho "špatného"


Ciťte, že nevdechujete vzduch, ale kosmickou energii. Ciťte, jak do vás

každým dechem vstupuje ohromná energie, kterou využijete na pročištění svého těla, vitálna, mysli a srdce. Ciťte, že není jediného místa vaší bytosti, které by nebylo zaplněno proudem kosmické energie. Proudí jako řeka uvnitř vás, promývá a očišťuje celou vaši bytost. Poté, když vydechujete, ciťte, že vydechujete všechno smetí zevnitř sebe - všechny své nebožské myšlenky, temné představy a nečisté činy. Cokoliv uvnitř svého systému nazýváte nebožským, cokoliv nechcete vlastnit jako své, pociťte, že vydechujete.

Poznámka
Je důležité toto cvičení provádět vědomě (neprovádět mechanicky).

zdroj: http://www.otazky-a-odpovedi.org/shamballa-manual-cz-3.php